Register dejanskih lastnikov (RDL) v Sloveniji

Oktobra 2016 je slovenski parlament sprejel nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ("ZPPDFT-1"), ki usklajuje slovenski zakon z Direktivo (EU) št. 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju pranja denarja ("Direktiva").

ZPPDFT-1 v skladu z zahtevami Direktive med drugim predvideva vzpostavitev registra dejanskih lastnikov ("RDL"), ki bo formalno vzpostavljen 11. decembra 2017 in bo dostopen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ("AJPES"; www.ajpes.si).

Kateri pravni subjekti so zavezani za vpis?

Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali zbirati, hraniti in vpisati v RDL naslednji subjekti:

  • gospodarske družbe (družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe itd.),
  • drugi pravni subjekti (npr. društva, ustanove, politične stranke, sindikati itd.) in
  • tuji skladi, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Sloveniji.

Po drugi strani pa so naslednji pravni subjekti izvzeti iz zgoraj navedene obveznosti:

  • samostojni podjetniki in drugi posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
  • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (tj. družbe z omejeno odgovornostjo s fizično osebo kot edinim družbenikom in zastopnikom),
  • neposredni in posredni proračunski uporabniki, ter
  • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije (ali primerljivimi mednarodnimi standardi) razkriti zahtevane informacije o lastništvu.

Opredelitev pojma "dejanski lastnik"

V skladu z ZPPDFT-1 je dejanski lastnik fizična oseba, ki:

  • je posredno ali neposredno imetnik več kot 25% poslovnih deležev, delnic ali glasovalnih pravic v pravnem subjektu,
  • ima na drugačen način obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta, ali
  • pravnemu subjektu posredno ali neposredno zagotovi sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovodstva.

Če v skladu z navedenimi kriteriji nobena fizična oseba ni ugotovljena kot dejanski lastnik, za dejanskega lastnika šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva zadevne gospodarske družbe.

Vpis podatkov

Vpis zahtevanih podatkov v RDL (tj. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža, datum vpisa itd.) se bo lahko opravil elektronsko prek posebnega portala na spletni strani AJPES-a od 11. decembra 2017 dalje, pri čemer ZPPDFT-1 ne določa, da bi bilo treba predložiti dodatno dokumentacijo, uradne izpiske ali druga dokazila, temveč je za pravilnost in točnost vpisanih podatkov v celoti odgovorno poslovodstvo zadevnega pravnega subjekta.

Že ustanovljeni (in vpisani) pravni subjekti morajo zahtevane podatke vpisati v RDL najkasneje do 19. januarja 2018, medtem ko jih morajo novi pravni subjekti vpisati v 8 dneh od vpisa v poslovni register. Poleg tega bo treba vsakršne spremembe v lastniški strukturi, do katerih pride po tem roku, vpisati v 8 dneh od nastanka spremembe.

Podrobnosti o upravljanju in vzdrževanju RDL so določene v Pravilniku o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju RDL, ki bo začel veljati 9. decembra 2017.

Objava in dostop do RDL

Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19. januarja 2018 dalje.

Podatki o dejanskih lastnikih bodo na splošno javno in brezplačno dostopni. "Občutljivi podatki" (kot sta rojstni datum in državljanstvo dejanskih lastnikov itd.) pa bodo na voljo zgolj organom pregona, sodiščem ter pravnim osebam v primeru preverjanja istovetnosti oseb po načelu dobrega poznavanja strank. Posameznim osebam bo dostop do "občutljivih podatkov" načeloma odobren le, če izkažejo upravičeni interes za pridobitev takih podatkov.

Pravne posledice v primeru kršitev

Pravno osebo, ki ne hrani podatkov in dokumentacije o dejanskih lastnikih, lahko doleti globa v višini do 120.000 EUR, medtem ko se lahko z globo v višini do 4.000 EUR kaznuje tudi odgovorno osebo te pravne osebe.

Pravno osebo, ki ne ugotovi, ne posreduje ali ne vpiše podatkov o dejanskem lastniku v RDL, jih ustrezno ne hrani ali pravočasno ne posodobi, lahko doleti globa v višini do 60.000 EUR; z globo v višini do 2.000 EUR se lahko v teh primerih kaznuje tudi odgovorno osebo te pravne osebe.