obvestilo o varovanju osebnih podatkov in zasebnosti

Avtorske pravice in povezane pravice

Vsebina spletne strani odvetniške pisarne Schönherr je zaščitena z avtorskimi pravicami in je izdelana zgolj za zasebno uporabo. Uporaba vsebin te spletne strani, ki krši določbe avtorskega prava brez predhodnega soglasja originatorja je prepovedana. Pridržujemo si vse pravice, zlasti pravice do uporabe, podvajanja, distribucije in prevoda.

Omejitev odgovornosti

Informacije na tej spletni strani so namenjene podaji splošnih informacij in niso namenjene pravnemu svetovanju ali drugi obliki svetovanja za kakršenkoli namen.

Niti prejem informacij, predstavljenih na tej spletni strani, niti e-pošta ali druga elektronska sporočila, ki se pošljejo odvetniški pisarni Schönherr ali njenim pravnikom prek te spletne strani, ne ustvarja razmerja med odvetnikom in stranko. Noben uporabnik te spletne strani naj ne izvede ali opusti dejanja na podlagi informacij na tej spletni strani, ne da bi pridobil nasvet s strani pravnega svetovalca v zadevni jurisdikciji.

Temeljito preverjamo točnost vseh objavljenih informacij in si prizadevamo po najboljših močeh tudi za vzdrževanje točnosti. Odvetniška pisarna Schönherr ne prevzema nobene odgovornosti in izrecno odklanja odgovornost v zvezi z zanašanjem na informacije ali mnenja, objavljena na tej spletni strani, in dejanji, izvedenimi ali opuščeni na podlagi teh vsebin.

Prejšnji rezultati ne zagotavljajo podobnega izida.

Spletna stran odvetniške pisarne Schönherr lahko vsebuje povezave na zunanje spletne strani ter druge zunanje spletne strani lahko vsebujejo povezave na to spletno stran. Odvetniška pisarna Schönherr ne odgovarja za vsebino takih zunanjih spletnih strani in zavrača vsakršno odgovornost v zvezi z njimi.

Obvestilo o varovanju osebnih podatkov in zasebnosti

Zaščita vaših osebnih podatkov in zasebnosti obiskovalcev te spletne strani je naša najvišja prioriteta. Schönherr deluje skladno  z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Uporaba te spletne strani na splošno ne zahteva posredovanja osebnih podatkov. Beležimo zgolj podatke, ki jih pridobimo preko vašega internetnega ponudnika, to so zlasti IP naslov ter čas in trajanje vašega obiska. Te informacije se shranijo med vašim obiskom in se analizirajo zgolj za statistične namene in ob strogem varovanju anonimnosti.

Drugi osebni podatki se zbirajo zgolj na podlagi vašega izrecnega soglasja v zvezi s storitvami, ki jih nudimo na naši spletni strani (npr. v zvezi s kariernimi priložnostmi, dogodki,prejemanjem novicam). Te podatke uporabljamo zgolj za poseben namen posamezne storitve in v skladu z veljavno zakonodajo.

Kadarkoli lahko zahtevate informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih beležimo in shranjujemo. Imate tudi pravico, da osebne podatke, ki se nanašajo na vas, kadarkoli popravite ali izbrišete, kot tudi, da prekličete svoje soglasje k zbiranju in uporabi vaših osebnih podatkov. V takem primeru se lahko obrnete na nas na e-naslov dataprotection@schoenherr.eu.

Upravljavca osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te spletne strani sta:

  • družba Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, Dunaj, ki jo zastopa Michael Lagler; in
  • Odvetniška pisarna Schönherr – podružnica v Sloveniji, Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, ki jo zastopa Christoph Haid.

Copy right and related rights

The content of the Schönherr website is protected by copyright and designed for private use only. Any utilization of the content of this website which infringes on the provisions of copyright laws without the prior consent of the originator is prohibited. All rights, especially the rights of utilization, duplication, distribution and translation are reserved.

Disclaimer

The information on this website is provided for general information purposes only and is not intended to serve as a source of legal advice or of any other form of advice for any purpose.

Neither the receipt of information presented on this website nor any email or other electronic communication sent to Schönherr or its lawyers through this website will create an attorney-client relationship. No user of this website should act or refrain from acting on the basis of information provided on this website without seeking legal advice from counsel in the relevant jurisdiction.

We thoroughly check all published information for accuracy and undertake best efforts to maintain its accuracy. Schönherr nevertheless does not accept any responsibility and expressly disclaims liability with respect to reliance on information or opinions published on this website and from actions taken or not taken on the basis of its contents.

Prior results do not guarantee a similar outcome.

The Schönherr website may link to external websites and other external websites may link to this website. Schönherr is not responsible for the content of any such external websites and disclaims any liability associated with them.

Privacy notice

The protection of your personal data and the privacy of the visitors to this website are a high priority to us. Schönherr acts in compliance with the applicable data protection legislation.

Usage of this website generally does not require disclosure of personal data. We only record information provided by your internet provider, including in particular your IP address and the time and duration of your visit. This information is saved during the time of your visit and analyzed solely for statistical purposes under strict protection of anonymity.

Other personal data is collected solely with your explicit approval given in connection with the services offered on our website (e.g. career portal, event information, newsletters). We only use this information for the specific purpose of the individual service and in compliance with applicable laws.

You may always request information about your personal data recorded and stored by us and have the right to correct and delete such data at any time, as well as to revoke your approval to collect and use your personal data. In any such case, please contact us under dataprotection@schoenherr.eu.

The controllers of personal data processed on this website are:

  • Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, Vienna, represented by Michael Lagler; and
  • Schönherr Attorneys-at-law– branch Slovenia, Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, represented by Christoph Haid.